Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

De Reüniecommissie van de voormalige Rijk Hogere Tuinbouwschool te Utrecht bestaat uit vijf afgestudeerden aan deze opleiding. Zij heeft zich ten doel gesteld op 18 juni 2022 een reünie te organiseren voor iedereen die aan deze opleiding heeft gestudeerd voordat de fusie in 1991 een einde maakte aan de nu vermaarde Rijks Hogere Tuinbouwschool. Ook voormalige docenten en medewerkers zijn hierbij van harte welkom. 
De Reüniecommissie heeft een website https://www.reunierhtus.nl ontwikkeld ter promotie van de reünie. Geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De website geeft na aanmelding (en betaling) voor de reünie toegang tot een afgeschermd archief.

Waarom deze privacyverklaring?

Bij onze dienstverlening aan oud-studenten, voormalige docenten en medewerkers verwerken wij persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk dat deze gegevens goed worden beschermd. Wij moeten voldoen aan de eisen die de privacyregelgeving stelt. Wij zijn transparant en informeren u over de soort gegevens die wij verwerken, de grondslagen en doelen voor de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken (mogelijk) de persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, afstudeerjaar, huidige functie of laatstgenoten functie.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de informatie rechtstreeks van u, door inschrijving op de digitale nieuwsbrief, of aanmelding voor de Reünie. Wij kunnen ook informatie via derden ontvangen, bijv. via oud-studenten.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

– U heeft toestemming gegeven voor een specifieke verwerking, u kunt uw toestemming altijd intrekken
– Voor de uitvoering van de overeenkomst
– Voldoen aan een wettelijke verplichting
– Behartiging van een gerechtvaardigd belang

Wat is het doel om de gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

– Beheer van onze relatie met de oud-studenten, docenten en medewerkers
– Verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
– Uitvoeren van marketing en promotieactiviteiten
– Versturen van nieuwsbrieven
– Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij vragen u bij aanmelding voor de reünie of wij uw naam en afstudeerjaar mogen vermelden op de website. U kunt tijdens het aanmeldingsproces aangeven dat u dat niet wenst.

Met wie delen wij uw gegevens?

– Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als u daarvoor toestemming geeft, dit op grond van de wet is vereist of als dit noodzakelijk is voor de realisatie van de Reünie2022.
– Instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
– Externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid en zeggenschap gegevens verwerken, zoals IT bepaalde producenten van plantmateriaal

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang wij gegevens mogen of moeten bewaren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dit betreft beveiliging van IT systemen en fysieke beveiliging van het complex en bepaalde ruimtes waar informatie is opgeslagen.

Wat zijn uw rechten?

– Gegevens inzien of corrigeren; u heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als u wilt kunt u onjuiste gegevens laten aanpassen of verwijderen.
– Gegevens laten verwijderen; in een aantal gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen.

Dat is mogelijk in de volgende gevallen:

– U heeft uw toestemming voor verwerking ingetrokken
– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn
– U gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking
– Uw persoonsgegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt
– Er is een wettelijke verplichting de gegevens te wissen

Overdracht van gegevens; u heeft het recht een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt.

Recht van bezwaar; u heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang, tenzij er andere dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die voor verwerking zwaarder wegen.

Vragen en/of klachten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Reüniecommissie RHTuS2022, Mariska van der Zande (welkom@reunierhtus.nl ).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl